20 stycznia 2022

Ponad 500 afer

Od 2015 roku w Polsce nie ma prawie dnia, żeby nie wybuchła jakaś afera, związana z władzą.

Strona głównaOpinieMieszkańcy nie zapłacą grzywien prezydenta stolicy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił...

Mieszkańcy nie zapłacą grzywien prezydenta stolicy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje komisji weryfikacyjnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w poniedziałek drugą grzywnę w wysokości 3 tys. zł, nałożoną na prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz przez komisję weryfikacyjną za nieusprawiedliwione niestawiennictwo.

WSA rozpoznał na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym drugą sprawę ze skargi prezydent Warszawy na postanowienie komisji weryfikacyjnej z 29 czerwca br. o ukaraniu 3 tys. zł grzywny. Sąd uchylił zaskarżone postanowienie oraz zasądził od komisji 580 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Reklamy

O sprawie powiadomiła prezydent stolicy na Twitterze.

Uzasadnienie do wyroku jest analogiczne jak w sprawie rozpoznanej przez sąd w dniu 25 października 2017 r. – dodano. Wówczas – badając pierwszą skargę – WSA uznał, że prezydent Gronkiewicz-Waltz jako organ uprawniony do reprezentacji m.st. Warszawy mogła zostać wezwana do stawienia się na rozprawę osobiście, ale nie wynika z tego podstawa do nałożenia grzywny.

Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną

W dniu dzisiejszym, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, sprawy o sygn. akt I SA/Wa 1348/17 ze skargi Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej z 29 czerwca 2017 r., nr R 1/17 o ukaraniu Prezydenta m.st. Warszawy grzywną w wysokości 3000 zł za nieuzasadnione niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie w dniu 29 czerwca 2017 r. w sprawie dotyczącej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 czerwca 2014 r., nr 246/GK/DW/2014 Sąd wyrokiem z 13 listopada 2017 r. w pkt 1 uchylił zaskarżone postanowienie oraz w pkt 2 zasądził od Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa na rzecz Prezydenta m.st. Warszawy kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnieniu do w/w wyroku jest analogiczne jak w sprawie o sygn. I SA/Wa 1355/17 rozpoznanej przez Sąd w dniu 25 października 2017 r.

We wrześniu Urząd Skarbowy zajął na prywatnym rachunku bankowym Gronkiewicz-Waltz ponad 12 tys. zł; chodzi o grzywny – wraz z odsetkami – jakie nałożyła na nią komisja za niestawiennictwo na czterech rozprawach.

Musisz o tym wiedzieć!