Poseł PO Adam Korol w interpelacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej zadał pytanie “Czy szkoły mogą organizować imprezy niechrześcijańskie?”. Nawiązał w niej do organizowania przez szkoły imprez z okazji Halloween i Walentynek. Dziennik Gazeta Prawna opisuje reakcję MEN.

Na interpelację w imieniu MEN  odpowiedziała wiceminister Marzena Machałek. W swoim stanowisku powołuje się na preambułę Prawa oświatowego, w której czytamy: “Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami wynikającymi z zapisów w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

Reklamy

Wiceminister pisze dalej: “Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. W procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z różnymi formami upamiętniania wydarzeń z przeszłości, najważniejszych świąt narodowych wraz z symbolami”.

Zatem, co zauważa również Marzena Machałek, obchody święta Halloween nie mieszczą się w polskiej tradycji. Zdaniem wiceminister szkoła może akcentować ten zwyczaj podczas zajęć z języka obcego nowożytnego, którego “podstawa programowa wskazuje kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec innych kultur, niekoniecznie tych związanych z językiem docelowym”.

Jak przypomina wiceminister edukacji: “Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Przygotowanie i realizacja tych dokumentów są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela”.

Co to oznacza w praktyce? “Zadania wychowawczo-profilaktyczne określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego nie odwołują się do organizowania uroczystości o charakterze niechrześcijańskim, a więc nie powinny znaleźć się w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły” – podsumowuje Marzena Machałek.

A my zastanawiamy się, czy nie spytać o swojskie, tradycyjne topienie marzanny. W końcu też nie chrześcijańskie. Natomiast przypominamy, że nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym All Hallows’ E’en, czyli wcześniejszym “All Hallows’ Eve” i oznacza wigilię wszystkich świętych. Jest świętem wprawdzie Irlandzkim, ale… katolickim.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Poprzedni artykułKolejna kara dla TVPiS? Tym razem poszło materiał o fatalnym serialu Korona Królów
Następny artykułPiS okłamał społeczeństwo w sprawie emerytur? Są o wiele niższe niż zapowiadali!