Grupa trzymająca władzę.

W czwartek PiS, SLD i PSL przegłosowały zmiany w regulaminie umożliwiają prowadzenie posiedzenia Sejmu i głosowanie „z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej”. Mogą one być zastosowane w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, wojennego lub klęski żywiołowej, ale także stanu epidemii.

Reklamy

Posłowie jednomyślnie poparli poprawkę Lewicy, by z warunków ogłoszenia obrad zdalnych wykreślić stan zagrożenia epidemicznego. Przyjęto też poprawkę PSL-Kukiz15, by ta zmiana regulaminu obowiązywała tylko do 30 czerwca 2020 roku.

O przyjęciu trybu zdalnych obrad ma decydować marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów.

Z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej będą też mogły odbywać się posiedzenia Prezydium Sejmu, Konwentu Seniorów, komisji i podkomisji. Urzędowym zapisem posiedzeń Sejmu, komisji i podkomisji będzie „zapis audiowizualny”.

Jednak prawdziwa sensacja czeka Polaków w piątek.

27 marca koalicja PiS-SLD-PSL przegłosuje projekt „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” (druk 299) oraz projekt „o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (druk 301).

Jakie cuda się tam znajdują?

Przepis, który ma zostać dodany do Kodeksu wykroczeń. (str. 102 druk 299) Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238) po art. 65 dodaje się art. 65a w brzmieniu:

„Art. 65a. Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”. Str. 101 (druk 299)

To przepisy sankcjonujące nieposłuszeństwo wobec władzy. Jest to sprzeczne z istotą państwa prawa, gdyż przepis karny ma chronić istotne dobra prawne, a nie wymuszać jedynie posłuch i posłuszeństwo wobec funkcjonariuszy władzy.

W praktyce oznacza to, że jeśli nowe przepisy wejdą w życie, za nieposłuszeństwo w stosunku do policjanta czy strażnika granicznego będzie można trafić za kratki nawet na miesiąc.

Str. 41 (druk 301)

Art. 10c. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231 lub art. 296 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), deliktu dyscyplinarnego ani czynu, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284), kto w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nabywając towary lub usługi niezbędne dla zwalczania tej choroby zakaźnej, narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące w tym zakresie przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym, zaś bez dopuszczenia się tych naruszeń nabycie tych towarów lub usług nie mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie zagrożone.”

W praktyce oznacza to legalizację przestępstw dokonywanych przez urzędników państwowych. Legalizuje się łapówki oraz korupcję np. przy zakupie środków ochrony typu maseczki, sprzętu (respiratory) czy testów. I zapewne służy to ochronie tych, którzy na pandemii chcą zarobić i zarabiają.

Str. 74 (druk 299)

Art. 15zzz. 1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii urząd administracji publicznej lub inny podmiot wykonujący zadania publiczne stanie się niezdolny do wykonywania zadań w całości albo w części, wojewoda może w drodze zarządzenia powierzyć wykonywanie zadań tego urzędu lub podmiotu, w całości albo w części, w określonym terminie, innemu urzędowi administracji publicznej lub podmiotowi wykonującemu zadania publiczne. 2. Powierzenie wykonywania zadań urzędu administracji publicznej lub innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1, może odbywać się w grupie takich samych urzędów administracji publicznej lub takich samych podmiotów wykonujących zadania publiczne.

W praktyce w oparciu o ten przepis wojewoda może zawiesić działanie samorządów!

Zdaniem znacznej części konstytucjonalistów, prawników i polityków, w Polsce już teraz panuje stan nadzwyczajny, mimo że formalnie nie został wprowadzony.

A to jest niezgodne z konstytucją. Obecna sytuacja wymusza na Radzie Ministrów wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, a w tym konkretnym przypadku, stanu klęski żywiołowej.

Poprzedni artykułCzy będzie koalicja Lewicy z PiS?
Następny artykułKompromitacja MEN. Matura i egzamin ośmioklasisty są kompletnie nieprzygotowane