LIST OTWARTY
byłych Ministrów Spraw Wewnętrznych RP Henryka Majewskiego i Andrzeja Milczanowskiego do całego składu orzekającego Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej wszystkich zakwestionowanych przepisów Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku, po raz drugi drastycznie obniżającej wysokość rent i emerytur funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę w organach bezpieczeństwa PRL.

1. Wymieniona ustawa z 16 grudnia 2016 roku jest sprzeczna z art.2 Konstytucji, proklamującym zasadę demokratycznego państwa prawnego, narusza w sposób zasadniczy m.in. zasadę ochrony praw nabytych, zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasadę niedziałania prawa wstecz, zasadę równości wobec prawa. Obniżenie po raz drugi świadczeń emerytalnych i rentowych tej samej grupie osób nie tylko godzi w istotę prawa do zabezpieczenia społecznego, ale w sposób jaskrawy narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Przecież ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku (Dz.U.Nr 24, poz.145) drastycznie obniżyła wysokość emerytur i rent funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę w organach bezpieczeństwa PRL z 2,6% za każdy rok służby w latach 1944-1990 do 0,7%, a więc ponad trzyipółkrotnie. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 24 lutego 2010 roku, sygn. akt K 6/09 uznał, iż zmiany wprowadzone ustawą z 23 stycznia 2009 roku są zgodne z Konstytucją. W tym stanie rzeczy – w państwie pretendującym do miana państwa prawa – sprawę wysokości rent i emerytur funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy pełnili służbę w organach bezpieczeństwa PRL, należałoby uznać za zamkniętą. Tymczasem ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku po raz drugi dokonała drastycznej zmiany wysokości emerytur i rent tych funkcjonariuszy, obniżając podstawę wymiaru z 0,7 % do O % za każdy rok służby do 31 lipca 1990 roku. Nie sposób ocenić tego inaczej niż jako działanie represyjne i dyskryminacyjne.

Reklamy

2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku wprowadziła również zasadę, że funkcjonariusze którzy przepracowali jakikolwiek okres w organach bezpieczeństwa PRL, a następnie podjęli służbę dla wolnej Polski, nie mogą otrzymać emerytury bądź renty wyższej niż przeciętna emerytura lub przeciętna renta z powszechnego systemu ubezpieczeń, niezależnie od ilości lat przepracowanych w wolnej Polsce. Powyższe uregulowanie łamie zasadę równości wobec prawa, pozostaje nadto w sprzeczności z uzasadnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 roku sygn. K 6/09, który stwierdził m.in. — cytuję „Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie” (pkt.11.4. uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego).

3. Jako byli ministrowie Spraw Wewnętrznych wolnej Polski zaświadczamy, że zdecydowana większość funkcjonariuszy, którzy uprzednio pełnili służbę w organach bezpieczeństwa PRL, a następnie podjęli zatrudnienie w Urzędzie Ochrony Państwa, Policji oraz innych urzędach nadzorowanych przez MSW – profesjonalnie i z zaangażowaniem pracowała na rzecz niepodległej Polski, nierzadko z narażeniem życia bądź zdrowia. Osiągali znaczące, a w wielu wypadkach wybitne sukcesy. Operacja uwolnienia z Iraku w październiku 1990 roku funkcjonariuszy amerykańskich tajnych służb, operacja „MOST” /zabezpieczenie wielu tysięcy Żydów przybyłych do Polski z ZSRR, a następnie ich transportu do Izraela!, ustalenie i postawienie przed sądem dwóch szpiegów niemieckich oraz kilku szpiegów rosyjskich, realizacja spraw „ArtB” i FOZZ /Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego/ – największych afer gospodarczych ostatniej dekady XX wieku, nawiązanie ścisłej współpracy z zachodnimi służbami /USA i Wielkiej Brytanii/ – to tylko niektóre znaczące ,,wizytówki” działań funkcjonariuszy uprzednio pełniących służbę w organach bezpieczeństwa PRL, a następnie służących niepodległemu Państwu Polskiemu. Wielu tych funkćjonariuszy pracowało m.in. w Centralnym Biurze Śledczym Policji, w sposób istotny przyczyniając się do skutecznego zwalczania zorganizowanej przestępczości oraz handlu narkotykami. Podkreślić też trzeba znaczny, wieloletni wkład wspomnianych funkcjonariuszy w szkoleniu, a następnie praktycznym przekazywaniu doświadczeń w toku służby, młodym adeptom podejmującym zatrudnienie w służbach wolnej Polski.

4. Pragniemy ponadto podnieść następujące okoliczności: Od uchwalenia ustawy z 16 grudnia 2016 roku minie wkrótce 4 lata. Funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę w PRL, już przez 3 lata wypłacane są emerytury i renty w wysokościach drastycznie obniżonych wymienioną wyżej ustawą. Spośród ponad 40 tysięcy tych funkcjonariuszy większość stanowią osoby w zaawansowanym wieku, ponad 70-letnie, cierpiące na szereg schorzeń, znajdujące się w niedostatku, a często w biedzie. Z naruszeniem prawa zostały one głęboko skrzywdzone i oczekujemy, że Wysoki Trybunał naprawi tę krzywdę.

Henryk Majewski
były Minister Spraw Wewnętrznych RP

Andrzej Milczanowski
były Minister Spraw Wewnętrznych RP
były Szef Urzędu Ochrony Państwa

Poprzedni artykułKaczyński chce decydować o zdrowiu i życiu Polek. Wraca sprawa prawa aborcyjnego
Następny artykułBraun odpiera fizyczny atak posła KO: „Proszę nie dokonywać inwazji na moją strefę intymną!”