Kancelaria Sejmu szuka pracownika na… dowolne stanowisko!

Kancelaria Sejmu poszukuje pracownika na “Dowolne stanowisko”. Takie ogłoszenie pojawiło się na stronach parlamentu. Wymagania: list motywacyjny i CV. Z racji, iż stanowisko jest dowolne, wymagania nieduże.

Dowolne stanowisko może być zachętą dla licznych wygłodniałych działaczy PiS…

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


Ofertę można znaleźć na stronach Kancelarii Sejmu.

Osoby zainteresowane pracą w Kancelarii Sejmu
mogą dokonać zgłoszenia przez internet lub przesłać swoją aplikację

na adres:

KANCELARIA SEJMU
BIURO PRAWNE I SPRAW PRACOWNICZYCH
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

z dopiskiem na kopercie ”oferta pracy”.Oferty powinny zawierać:

1) list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

2) oświadczenie:
a) Wyrażam zgodę*) na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane
przepisami prawa, w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
– jeżeli zostały zawarte w dokumentach;
b) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborachprowadzonych przez Kancelarię Sejmu oświadczenie:
Wyrażam zgodę*), aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902, ul. Wiejska 4/6/8, przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, także do przyszłych procesów rekrutacji;
c) w przypadku zatrudnienia w Kancelarii Sejmu,
Wyrażam zgodę*), aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902, ul. Wiejska 4/6/8, Kancelaria Sejmu przetwarzała moje dane osobowe, inne niż wymagane przepisami prawa zawarte w CV, liście motywacyjnym a także w dokumentach potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Jestem świadoma/y, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziłam/em zgodę, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa.

Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

  • korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa,
  • poprzez e-mail: iod@sejm.gov.pl

Cel i podstawy prawne przetwarzania
Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego przetwarzane będą na podstawie:

  • przepisów prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1915 z późn. zm.),
  • innymi przepisami powszechnie obowiązującymi
  • zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na postawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 2 lat.
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo:

  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
Kancelaria Sejmu zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferty powinny zawierać:1) list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

2) oświadczenie:

a) Wyrażam zgodę*) na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane
przepisami prawa, w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
– jeżeli zostały zawarte w dokumentach;

b) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborachprowadzonych przez Kancelarię Sejmu oświadczenie:
Wyrażam zgodę*), aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902, ul. Wiejska 4/6/8, przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, także do przyszłych procesów rekrutacji;

c) w przypadku zatrudnienia w Kancelarii Sejmu,
Wyrażam zgodę*), aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902, ul. Wiejska 4/6/8, Kancelaria Sejmu przetwarzała moje dane osobowe, inne niż wymagane przepisami prawa zawarte w CV, liście motywacyjnym
a także w dokumentach potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Jestem świadoma/y, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziłam/em zgodę, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
· korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa,
· poprzez e-mail: iod@sejm.gov.pl

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego przetwarzane będą na podstawie:
· przepisów prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.),
· ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1915),
· innymi przepisami powszechnie obowiązującymi
· zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na postawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 2 lat.
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo:
· dostępu do swoich danych,
· sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
· w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
· prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
Kancelaria Sejmu zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.