Szokująca tajna instrukcja kontrolowania przedsiębiorców przez Sanepid, prawnicy “To wytyczne na wojnę z przedsiębiorcami!”

Udawane kontrole żywności i nakładanie nielegalnych kar za otwarcie lokali? Ujawniamy treść tajnej instrukcji Sanepidu, która będzie dowodem w sprawie o popełnienie przestępstwa przez kierownictwo tej instytucji. Złożenie zawiadomienia zapowiadają przedsiębiorcy.

To pismo wygląda jak wytyczne na wojnę z przedsiębiorcami – skomentował sprawę Patryk Wachowiec z FOR. Jego autor ustanawia tak naprawdę domniemanie winy przedsiębiorcy. To w moim przekonaniu łamie podstawowe zasady postępowania administracyjnego- dodał. 

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


“… W związku z powyższym należy odpowiednio przygotować się do kontroli z funkcjonariuszami Policji.

1.W otwartych restauracjach, których nazwy i adresy znajdują się na interaktywnej mapie pn. Otwieramy się (przesłana przez KGP) należy przeprowadzić urzędową kontrolę żywności na formularzu protokołu kontroli sanitarnej.

2. Kontrolę należy przeprowadzić bez zawiadamiania, na co pozwalają obowiązujące przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców i prawo unijne (informacja w protokole).

5. Nie należy przed przeprowadzeniem kontroli informować podmiotu o tym, że kontrola jest przeprowadzana w kierunku nałożenia kary w związku z nie przestrzeganiem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, trzeba najpierw ustalić stan faktyczny.

6. Przed przystąpieniem do kontroli kontrolujący przedkłada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania kontroli w zakresie: np. kontrola warunków higienicznych i zdrowotnych przygotowywania i wprowadzania do obrotu żywności lub temat zbliżony do tego zakresu, dotyczący przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Nic należy podczas takiej kontroli przeprowadzać np. oceny przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (oferowanych dań) ponieważ to naruszenie nie mieści się w zakresie kontroli oraz wymaga szczegółowego opisania sytuacji np. rodzaju i liczby dań wprowadzanych do obrotu oraz ich wartości, na co kontrolujący nie będzie miał czasu. Zapisanie w protokole jednym zdaniem, że nie było informacji dla konsumenta na temat składników produkowanych dań, w tym składników wywołujących alergie lub reakcje nietolerancji, nie będzie podstawą do nałożenia kary pieniężnej.

9. W przypadku, gdy w restauracji czy w pubie będzie bardzo dużo osób, więcej niż jest dopuszczalne w obecnie obowiązujących przepisach prawa na metr kwadratowy powierzchni, będą oni bez maseczek (sposób noszenia) lub w maseczkach bez zachowania dystansu, swobodnie się przemieszczających, rozmawiających lub tańczących ze sobą, stwierdzony zostanie brak środków dezynfekcyjnych bądź ich nie stosowanie, należy uznać, że stanowi to bezpośrednie zagrożeniem zdrowia i życia ludzi w związku z rozprzestrzenianiem Sars-CoV-2 i stanowi jednocześnie przesłanki do zastosowania art. 27 ust. 2 ustawy o PIS tj. zamknięcie zakładu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Urzędowej kontroli żywności w takiej sytuacji nie przeprowadzamy. Sporządzamy jednak protokół kontroli i dokumentujemy stan faktyczny pod kątem „nakazów i zakazów” (o ile pozwolą na to warunki panujące w kontrolowanym podmiocie)”.

“Treść tego pisma to dowód przestępstwa” – komentują prawnicy przedsiębiorców.

instrukcję zamieścił w sieci Maciej Bąk z Radia Zet