Gmyz opublikował antysemicki plakat, Pińskiego skazali

W 2019 r. Cezary Gmyz, pracownik TVP, opublikował na Twitterze antysemicki plakat “Żydzi – wszy” w politycznej dyskusji z senatorem Stanisławem Gawłowskim.

Reklamy

Zaprotestował przeciwko temu redaktor naczelny Wiesci24.pl Jan Piński domagając się, aby Gmyz skasował ten plakat i przeprosił tych, którzy poczuli się urażeni.

Gmyz nie tylko nie zrobił tego, ale wytoczył prywatny akt oskarżenia, w którym zarzucił Pińskiemu, że pomówił go o antysemityzm.

Twitter zablokował dostęp do grafiki Gmyza uznając ją drastyczną, do której powinni mieć dostęp tylko ci, którzy wyraźnie sobie tego zażyczył.

W międzyczasie Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli skazał nieprawomocnie Jana Pińskiego na ograniczenie wolności (20 godzin pracy przez 2 miesiące) i kilkadziesiąt tysięcy złotych grzywny, nawiązek i kosztów.

Wszystko po to, aby Cezary Gmyz mógł już bez żadnej krytyki publikować antysemickie plakaty.

Przeciwko temu kuriozalnemu wyrokowi zaprotestował zarząd Helping Hand Global Forum największej w Izraelu i jednej z największych na świecie organizacji pomagającej żyjącym ofiarom Holokaustu. Wśród tych, którzy podpisali się pod listem do polskiego Sądu Apelacyjnego są Ocaleni z Holokaustu, w tym członek zarządu słynnego instytutu Jad Waszem.

Dla nich wyrok skazujący Jana Pińskiego jest przejawem państwowego antysemityzmu w Polsce. 

Pod listem podpisali się m.in

Prezes Helping Hand Global Forum

Andre Gąsiorowski, syn Ocalonych z Holokaustu, więźniów obozu pracy przymusowej i obozu koncentracyjnego w Neuengamme.

Gita Koifman, ur. 1936, Ocalona z Holokaustu Przewodnicząca Związku Ofiar Obozów Koncentracyjnych i Gett, członek zarządu Yad Waszem, Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu.

Alex Berman, Ocalony z Holokaustu, prezes Hazit HaKavod, czyli Front Szacunku, związku 51 organizacji w Izraelu związanych ze społeczeństwem ocalałych z Holokaustu.

Avraham Grinzaid, Ocalony Holokaustu, ur. 1925 r. Przewodniczący Związku Izraelskich Weteranów II wojny światowej.

Avraham Sharnopolsky, ur. 1931 r. Ocalony z Holokaustu przedstawiciel Hazit Hakavod, Ocalony z Holokaustu.

 

d Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy Al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

Dot. Sprawy: X Ka 26/23, oskarżony Jan Piński

Szanowni Państwo,

Zwracam się do państwa w imieniu własnym, oraz wszystkich członków naszej organizacji Helping Hand Global Forum.

Z prawdziwym zdziwieniem i szokiem przyjęliśmy do wiadomości informację  o wyroku (nieprawomocnym) skazującym redaktora Jana Pińskiego, na ograniczenie wolności, grzywny, nawiązki za skrytykowanie przez niego kolportowania antysemickiej grafiki „Żydzi wszy” (kopia grafiki poniżej w załączeniu), czego dopuścił się na Twitterze pracownik TVP Cezary Gmyz.

Użycie przez Cezarego Gmyza grafiki „Żydzi wszy” w politycznej dyskusji z senatorem Stanisławem Gawłowskim, jest pozbawione jakiejkolwiek racji. W tym kontekście karanie grzywnami i ograniczeniem wolności za krytykę, która powinna być obowiązkiem nie tylko dziennikarza, ale również każdego zwykłego człowieka nie powinno być akceptowane .

W chwili obecnej w Izraelu żyje 158,000 ocalonych z Holokaustu, na świecie poza Izraelem ponad 150,000.

Pozwolę zacytować sobie słowa Ireny Likierman, ocalałej z Holokaustu, jakie obraz, który tak bezmyślnie kolportował Cezary Gmyz wywołuje u tych, którzy oglądali plakat „Żydzi wszy” jako dzieci: „Pierwszą rzeczą, jaką zobaczyłam w getcie, był plakat. Wisiał na murze i ostrzegał. Na czarnym tle narysowana była karykatura Żyda – duża, zapadnięta, ziemista twarz, wielki haczykowaty nos. Jedno oko straszyło czarnym trupim oczodołem. Zęby wybite albo wypadły. A na pierwszym planie wielka, tłusta, obrzydliwa wesz, która swoimi odnóżami obejmowała twarz Żyda. „Żydzi – wszy – tyfus plamisty” – głosił napis. Ten plakat prześladował mnie przez całe życie. Prześladuje mnie do dziś. Przez ten rysunek czułam się gorsza. Okropna. Zła. Tak bardzo nie chciałam być Żydówką. Nie chciałam mieć wesz ani tyfusu. Bycie Żydem w trakcie wojny postrzegałam przez pryzmat tego plakatu. Jako piętno, nieszczęście. Wiele lat później, już w dorosłym życiu, doszłam do wniosku, że w pewnym sensie miałam wtedy sporo racji. Bycie Żydem w trakcie wojny rzeczywiście było niczym przekleństwo.  ” Cytat za książką „Anna Herbich „Dziewczyny ocalałe”, Znak Horyzont 2020 r.

Trudno nam zrozumieć czym mógł się kierować Sąd pierwszej instancji wydając wyrok, który w środowiskach międzynarodowych będzie potraktowany ze wszech miar antysemicki. Zostanie on zinterpretowany, iż daje on z jednej strony licencję na kolportowanie antysemickich plakatów, z drugiej zaś strony że delegalizuje odruchy protestu polskich dziennikarzy na tego typu działalność, gdyż bo po takim precedensie jakim byłby wyrok na Jana Pińskiego, polscy dziennikarze lub inne osoby prywatne nie będą w stanie zabierać głosu w podobnych sprawach.

Chcę zwrócić uwagę iż gdyby ów wyrok utrzymał się w mocy, to skutkiem tej decyzji będzie jednoznaczne przedstawienie jej w światowych mediach jako współczesny przykład antysemityzmu państwowego w Polsce.

Ironią losu, Cezary Gmyz zamiast ponieść koszty i być napiętnowanym jako ten, który publikuje ekstremalnie antysemickie plakaty, które wywołują, nie tylko u wszystkich ludzi na świecie żydowskiego pochodzenia ból i smutek, ma otrzymać odszkodowanie od tego, który publicznie sprzeciwił się temu aktowi.

Helping Hand Global Forum to międzynarodowa organizacja z siedzibą w Izraelu, federacja ponad 250 innych organizacji działających w ponad 180 krajach świata. Główny jej cel to między innymi międzynarodowa dyplomacja, przeciwdziałanie wszelkim formom antagonizmów rasowych i religijnych Jej założyciele to organizacje zrzeszające ocalonych z Holokaustu, weteranów II wojny światowej, środowiska imigrantów z kilkudziesięciu krajów, międzynarodowe grupy medialne, środowiska naukowców, intelektualistów, wojskowych, i młodzieży.

Obecnie pod patronatem państwa Watykan, organizacja Helping Hand Global Forum realizuje projekt “Księga życia”. Polega on na zebraniu historii życia setek tysięcy chrześcijan ratujących życie Żydów podczas Holokaustu, uwiecznienie ich w Muzeum Watykańskim. W Polsce poza murami gett ocalono ponad 100,000 Żydów, uratowanych przez setki tysięcy Polaków, którzy z narażeniem własnego oraz swoich rodzin życia ratowali obcych sobie ludzi, przedstawicieli innej rasy i innego wyznania. Ogromna większość z nich to bezimienni bohaterowie, których historie losu chcemy odtworzyć, zachować i uczcić.

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem, w imieniu nas wszystkich muszę stwierdzić, iż konsekwencje jawnej i publicznej działalności Cezarego Gmyza, pracownika TVP, w żaden sposób nie ułatwiają nikomu z nas w kraju, jak również i na świecie w jakiejkolwiek próbie realizacji procesu pojednania między naszymi narodami.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Helping Hand Global Forum

W imieniu Zarządu
Dr Andre Gasiorowski, MD PhD, Prezes

 

Wersja angielska pisma Helping Hand Global Forum

District Court in Warsaw

10th Criminal Appeal Division, Al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

Case reference number: X Ka 26/23, charged Jan Piński

 

Dear Ladies and Gentlemen,

I am addressing you on behalf of myself and all the members of our Helping Hand Global Forum organisation.

We were truly surprised and shocked to learn of the (non-final) judgement sentencing Jan Piński to a restriction of liberty, fines and vindictive damages for his criticism of the publication of the antisemitic graphic “Jews are lice” (a copy of the graphic is attached below) by Cezary Gmyz, an employee of the Polish Public Television, on Twitter.

Cezary Gmyz’s use of the graphic “Jews are lice” in a political discussion with Senator Stanislaw Gawłowski cannot be justified in any way. In this context, punishing anyone with fines and restriction of liberty for criticism, something that should be the duty not only of a journalist but also of every ordinary citizen, must not be accepted.

There are currently 158,000 Holocaust survivors in Israel and more than 150,000 around the world outside Israel.

Let me quote the words of Irena Likierman, a Holocaust survivor, which may come to mind of everyone who as a child could see the “Jews are lice” poster, published without any reflection by Cezary Gmyz: “The first thing I saw in the ghetto was a poster. It hung on the wall as a warning. A caricature of a Jew was drawn on a black background. It was a large, sunken, sallow face, with a big hooked nose. One eye gave you a scare with its black corpse-like socket. The teeth were knocked out or had fallen out. The foreground depicted a large, fat, disgusting louse, which was embracing the face of the Jew with its legs. “Jews – lice – spotted typhus,” read the caption. This poster has haunted me throughout life, up to this day. This drawing made me feel inferior. Awful. Evil. I didn’t want to be Jewish so much. I didn’t want to have lice or typhus. I perceived being Jewish during the war through the prism of this poster. As a stigma, a misfortune. Many years later, as an adult, I came to the conclusion that I was right in a way at the time. Being Jewish during the war was indeed a curse.” Quoted from the book “Dziewczyny ocalałe” by Anna Herbich, Znak Horyzont 2020.

We find it difficult to understand what could have guided the Court of first instance in issuing a judgment that will be treated in international circles as thoroughly antisemitic. It will be interpreted as, on the one hand, giving a green light to the publication of antisemitic posters and, on the other hand, as outlawing any protests on the part of Polish journalists against this type of activity: after such a precedent-setting judgement as the one in the case against Jan Piński, Polish journalists and individual citizens will not be able to speak out on similar matters.

I would like to note that if this judgment is upheld, it will be clearly presented in the world media as a contemporary example of public antisemitism in Poland.

 

Ironically enough, Cezary Gmyz, instead of bearing the costs and being stigmatised as the one who publishes extremely antisemitic posters that cause, not only to all people of Jewish descent around the world, pain and sadness, is due to receive compensation from the one who publicly opposed this act.

Helping Hand Global Forum is an international organisation based in Israel, a federation of more than 250 other organisations operating in more than 180 countries around the world. Its main objectives include international diplomatic work and countering all forms of racial and religious antagonism. Its founders are organisations of Holocaust survivors, World War II veterans, immigrant communities from dozens of countries, international media groups, academics, intellectuals, military and youth.

At the moment, under the patronage of the Vatican State, the Helping Hand Global Forum is implementing the “Book of Life” project. It involves collecting the life stories of hundreds of thousands of Christians who saved the lives of Jews during the Holocaust, immortalising them in the Vatican Museum. In Poland, more than 100,000 Jews were saved outside the walls of the ghettos, by hundreds of thousands of Poles who, at the risk of their own and their families’ lives, rescued strangers, people of a different race and religion. The vast majority of them are nameless heroes whose stories we want to recover, preserve and commemorate.

It is with great sadness and deep regret that I have to state, on behalf of us all, that the consequences of the public activity of Cezary Gmyz, an employee of the Polish Public Television, do not in any way help any of us, at home or abroad, in attempts to make reconciliation between our peoples a reality.

Yours faithfully,

Helping Hand Global Forum

On behalf of the Management Board

Andre Gasiorowski, MD PhD, President of the Management Board

 

Wersja niemiecka pisma Helping Hand Global Forum skierowanego do polskiego Sądu Apelacyjnego.

Bezirksgericht in Warschau

X Berufungsabteilung für Strafsachen Al. Solidarności 127

00-898 Warschau boi@warszawa.so.gov.pl

Betreff: X Ka 26/23, Angeklagter Jan Piński

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich spreche zu Ihnen in meinem eigenen Namen und im Namen aller Mitglieder unserer Organisation Helping Hand Global Forum.

Wir waren wirklich überrascht und schockiert, als wir von dem (nicht rechtskräftigen) Urteil erfuhren, mit dem der Redakteur Jan Piński wegen seiner Kritik an der Verbreitung der antisemitischen Grafik “Juden – Läuse” (Kopie der Grafik anbei), die der TVP-Mitarbeiter Cezary Gmyz auf Twitter begangen hatte, zu einer Freiheitsbeschränkung, Geldstrafe, Entschädigung verurteilt wurde.

Dass Cezary Gmyz in einer politischen Diskussion mit Senator Stanislaw Gawłowski die Grafik “Juden – Läuse” verwendet hat, entbehrt jeglicher Logik. In diesem Zusammenhang sollte es nicht akzeptabel sein, Kritik mit Geldstrafen und Freiheitsbeschränkung zu bestrafen, was nicht nur die Pflicht eines Journalisten, sondern auch eines jeden normalen Menschen sein sollte.

Derzeit leben 158.000 Holocaust-Überlebende in Israel und mehr als 150.000 in der Welt außerhalb Israels.

Lassen Sie mich die Worte von Irena Likierman, einer Holocaust-Überlebenden, zitieren, um zu beschreiben, was das Bild, das Cezary Gmyz so gedankenlos verbreitet hat, bei denjenigen hervorruft, die das Plakat “Juden – Läuse” als Kinder gesehen haben: “Das erste, was ich im Ghetto sah, war das Plakat. Es hing an der Wand und warnte. Auf schwarzem Hintergrund war eine Karikatur eines Juden gezeichnet – ein großes, eingefallenes, blasses Gesicht, eine große Hakennase. Ein Auge war furchterregend mit einer schwarzen Augenhöhle wie bei einer Leiche. Ausgeschlagene oder ausgefallene Zähne. Und im Vordergrund war eine große, fette, ekelhafte Laus zu sehen, die mit ihren Beinen das Gesicht des Juden hochkletterte. „Juden – Läuse – Flecktyphus“, verkündete die Inschrift. Dieses Plakat hat mich mein ganzes Leben lang verfolgt. Es verfolgt mich bis heute. Die Zeichnung gab mir das Gefühl, minderwertig zu sein. Abscheulich. Schlecht. Ich wollte keine Jüdin sein. Ich wollte keine Läuse oder Flecktyphus haben. Ich betrachtete das Jüdischsein während des Krieges durch das Prisma dieses Plakats. Als ein Stigma, als ein Unglück. Viele Jahre später, jetzt als erwachsene Frau, kam ich zu dem Schluss, dass ich in gewisser Weise damals recht hatte. Jude zu sein war während des Krieges tatsächlich wie ein Fluch.” Zitiert nach Anna Herbichs Buch “Überlebende Mädchen”, Znak Horyzont 2020.

Es ist für uns schwer nachvollziehbar, was das Gericht erster Instanz dazu bewogen haben könnte, ein Urteil zu fällen, das in internationalen Kreisen durchaus als antisemitisch angesehen werden wird. Es wird so interpretiert, dass es zum einen eine Lizenz zum Verteilen antisemitischer Plakate gibt und zum anderen die Proteste polnischer Journalisten gegen diese Art von Aktivitäten delegitimiert, denn nach einem solchen Präzedenzfall wie dem Urteil gegen Jan Piński werden polnische Journalisten oder andere Privatpersonen nicht mehr in der Lage sein, sich zu ähnlichen Fällen zu äußern.

Ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Urteil, sollte es bestätigt werden, dazu führen wird, dass es in den Weltmedien eindeutig als ein aktuelles Beispiel für staatlichen Antisemitismus in Polen dargestellt wird.

Ironischerweise wird Cezary Gmyz, anstatt die Kosten zu tragen und als derjenige stigmatisiert zu werden, der extrem antisemitische Plakate veröffentlicht, die allen Menschen auf der Welt, nicht nur jüdischer Herkunft, Schmerz und Trauer bereiten, von demjenigen entschädigt, der sich öffentlich gegen diese Tat ausgesprochen hat.

Das Helping Hand Global Forum ist eine internationale Organisation mit Sitz in Israel, ein Zusammenschluss von über 250 anderen Organisationen, die in über 180 Ländern weltweit tätig sind. Zu ihren Hauptzielen gehört u.a. die internationale Diplomatie, die sich gegen alle Formen von Rassen- und Religionsfeindlichkeit richtet. Zu den Gründern gehören Organisationen von Holocaust-Überlebenden, Veteranen des Zweiten Weltkriegs, Einwanderergemeinschaften aus Dutzenden von Ländern, internationale Mediengruppen, Akademiker, Intellektuelle, Militärs und Jugendliche.

Derzeit führt die Organisation Helping Hand Global Forum unter der Schirmherrschaft des Vatikanstaates das Projekt “Buch des Lebens” durch. Dabei werden die Lebensgeschichten von Hunderttausenden von Christen gesammelt, die während des Holocausts Juden das Leben gerettet haben, und im Vatikanischen Museum verewigt. In Polen wurden mehr als 100 000 Juden außerhalb der Ghettomauern gerettet; sie wurden von Hunderttausenden von Polen gerettet, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens und des Lebens ihrer Familien Fremde, Vertreter einer anderen Rasse und Religion, gerettet haben. Die überwiegende Mehrheit von ihnen sind namenlose Helden, deren Schicksalsgeschichten wir rekonstruieren, bewahren und im Gedächtnis behalten wollen.

Mit großer Trauer und tiefem Bedauern muss ich in unser aller Namen feststellen, dass die Folgen der offenen und öffentlichen Handlungen des TVP-Mitarbeiters Cezary Gmyz in keiner Weise dazu beitragen, dass wir in diesem Land oder gar in der Welt einen Prozess der Versöhnung zwischen unseren Völkern in Gang setzen können.

Hochachtungsvoll

Helping Hand Global Forum

Für den Vorstand

Dr. Andre Gasiorowski, MD PhD, Präsident

 

 

Poprzedni artykułNa koniec rządów PSL i PO Polska była w kwitnącym stanie. PiS odchodzi zostawiając nasz kraj w ruinie
Następny artykułPrezydenta Zamościa z PiS tworzył fałszywe dowody by zaatakować opozycję