Dlaczego powstała Unia Europejska?

Powstanie Unii Europejskiej (UE) jest wynikiem złożonego procesu integracji, który rozpoczął się po II wojnie światowej. Główne cele, które przyświecały tworzeniu UE, to zapewnienie trwałego pokoju, stabilności i dobrobytu na kontynencie europejskim. Po dwóch destrukcyjnych wojnach światowych, które spustoszyły Europę, liderzy wielu krajów doszli do wniosku, że bliska współpraca i integracja gospodarcza są kluczowe dla zapobiegania przyszłym konfliktom.

Główne powody powstania Unii Europejskiej

 1. Zapewnienie pokoju i stabilności

  Po II wojnie światowej, Europa była zniszczona i zdewastowana. Powstała pilna potrzeba stworzenia mechanizmów, które zapobiegłyby przyszłym konfliktom. Integracja gospodarcza i polityczna miała na celu zbudowanie wzajemnych zależności między państwami, co uczyniłoby wojny mniej prawdopodobnymi.

 2. Współpraca gospodarcza

  Integracja gospodarcza miała na celu odbudowę gospodarek europejskich oraz stworzenie wspólnego rynku, który sprzyjałby wzrostowi gospodarczemu i podniesieniu standardu życia obywateli. Współpraca gospodarcza rozpoczęła się od utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) w 1951 roku, która miała na celu zarządzanie produkcją tych surowców, kluczowych dla przemysłu wojennego.

 3. Integracja polityczna

  Wzmacnianie integracji politycznej miało na celu budowanie wspólnej tożsamości europejskiej i wzajemnego zrozumienia między narodami Europy. Przez współpracę polityczną, państwa członkowskie mogły lepiej koordynować swoje polityki i wspólnie stawiać czoła wyzwaniom.

 4. Swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału

  Stworzenie jednolitego rynku, gdzie możliwy jest swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału, miało na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarki europejskiej oraz poprawę dobrobytu obywateli poprzez większy wybór produktów i usług oraz lepsze możliwości zatrudnienia.

 5. Wzmocnienie pozycji Europy na arenie międzynarodowej

  Integracja europejska miała również na celu zwiększenie wpływu Europy na globalnej scenie politycznej i gospodarczej. Zjednoczona Europa mogła skuteczniej reprezentować swoje interesy w relacjach z innymi dużymi mocarstwami, takimi jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Rosja.

 6. Ochrona praw człowieka i demokratycznych wartości

  UE dążyła do promowania i ochrony praw człowieka, demokracji i praworządności zarówno w państwach członkowskich, jak i poza nimi. Karta Praw Podstawowych UE jest wyrazem zobowiązania Unii do respektowania tych wartości.

Etapy integracji europejskiej

 1. Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)

  Powstała w 1951 roku, EWWiS była pierwszym krokiem w kierunku integracji europejskiej. Miała na celu kontrolę produkcji węgla i stali, aby zapobiec wybuchowi przyszłych konfliktów.

 2. Traktaty Rzymskie

  W 1957 roku podpisano Traktaty Rzymskie, które powołały do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM). Były one kolejnymi krokami w kierunku tworzenia wspólnego rynku.

 3. Jednolity Akt Europejski

  W 1986 roku podpisano Jednolity Akt Europejski, który zainicjował proces tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego, w którym swobodnie mogą przepływać osoby, towary, usługi i kapitał.

 4. Traktat z Maastricht

  W 1992 roku podpisano Traktat z Maastricht, który formalnie powołał do życia Unię Europejską i wprowadził plany dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej waluty, euro.

 5. Rozszerzenia Unii Europejskiej

  UE wielokrotnie się rozszerzała, przyjmując nowe państwa członkowskie i zwiększając liczbę obywateli, których reprezentuje. Rozszerzenia te miały na celu zacieśnienie współpracy i promowanie stabilności w regionie.