Łamanie konstytucji

PiS od momentu objęcia władzy w 2015 roku łamie Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej.

Konstytucja jest fundamentem państwa o najwyższej mocy prawnej w państwie. Łamanie konstytucji to zagrożenie podstawowych praw wszystkich mieszkańców Polski – wolności, praw i poczucia pewności.  


1. Odmowa stosowania ustaw poprzedniego Sejmu o wyborze sędziów TK
osoba odpowiedzialna: Jarosław Kaczyński
Przypisywanie sobie przez PiS kompetencji do odmowy stosowania ustaw jest naruszeniem zarówno zasady legalności działania władzy publicznej, jak i naruszeniem zasady odrębności i niezależności władzy sądowniczej.

2. Naruszenie trójpodziału władzy przez Sejm, Senat i Prezydenta
osoba odpowiedzialna: Jarosław Kaczyński
Szczególnie niedopuszczalne jest wkraczanie władz ustawodawczych i wykonawczych w kompetencje władzy sądowniczej.

3. Nieprzyjęcie ślubowań od sędziów TK
Osoba odpowiedzialna: Andrzej Duda
Zaniechanie przyjęcia przez prezydenta Dudę ślubowań od sędziów TK wybranych przez Sejm VII kadencji co  uniemożliwiło wypełnianie obowiązków sędziowskich przez te osoby, oraz doprowadziło do sytuacji, w której nie został należycie obsadzony konstytucyjny organ.

4. Nowelizacja ustawy o TK
osoba odpowiedzialna: Jarosław Kaczyński
Niedopuszczalne konstytucyjnie przerwania mocą ustawy mandatu sędziów TK do pełnienia funkcji Prezesa i Wiceprezesa TK.

5. Ułaskawienie Kamińskiego i jego współpracowników
osoba odpowiedzialna: Andrzej Duda
Zastosowanie przez Prezydenta Dudę prawa łaski w stosunku do osób skazanych nieprawomocnie stanowi naruszenie trybu postępowania o ułaskawienie i niedopuszczalne wkroczenie organu władzy wykonawczej w zakres kompetencji władzy sądowniczej.

5. Odmowa druku orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
osoby odpowiedzialne: Beata Szydło, Beata Kempa
Odmowa wydrukowania orzeczeń Trybunału wprost oznacza złamanie podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawa przez osoby wskazane powyżej. Odpowiedzialność polityczną ponosi Jarosław Kaczyński.